css3menu.com

 ENTROPIONOnder entropion wordt verstaan het naar binnen krullen van het ooglid. Dit kan zowel het boven- als het onderooglid zijn of een gedeelte daarvan. Door het omkrullen van het ooglid gaan de haren (zgn. wimpers) het oog irriteren. Verschijnselen zijn dan: tranenvloed, roodheid, beschadigd hoornvlies, gelige ooguitvloeiing. In veel gevallen is dit een erfelijk probleem en moet in de fokkerij terdege hiermee rekening worden gehouden. In ernstige gevallen kan het leiden tot perforatie van de oogbol en blijvende blindheid.

© Hollandsche Sint Bernard Club
Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hollandsche Sint Bernard Club.
naar top