css3menu.com

 EPILEPSIE


Oproep voor leden en niet-leden van de Hollandsche Sint Bernard Club!


Dit is een oproep voor iedereen die in het bezit is van een Sint Bernard, met stamboom, welke lijdt aan epilepsie!
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied heeft een meldpunt ingesteld voor rashonden met o.a. epilepsie.
U kunt online het formulier invullen met alle gegevens van uw, helaas aan epilepsie lijdende, Sint Bernard. Er vindt een terugkoppeling plaats tussen de dierenarts van de Raad van Beheer en uw eigen dierenarts.
Voor meer informatie klik op: Meldpunt erfelijke aandoening (houdenvanhonden.nl)


Epilepsie of vallende ziekte is een aandoening waarbij er herhaaldelijk toevallen optreden. Bekend zijn de toevallen waarbij een hond omvalt, hevige spierkrampen krijgt, schuimbekt en urine of ontlasting laat lopen. Er zijn ook mildere vormen van epilepsie.
Globaal gezien zijn er twee vormen van epilepsie: primaire en secundaire epilepsie.
Secundaire epilepsie: de aanvallen worden veroorzaakt door aanwijsbare andere aandoeningen in het lichaam.
Denk hierbij aan ernstige lever- en nieraandoeningen, te laag suikergehalte, infecties en tumoren maar ook vergiftigingen.
Primaire epilepsie: de aanvallen vinden plaats zonder aanwijsbare oorzaak elders in het lichaam. Er wordt ook van primaire epilepsie gesproken als er, door middel van onderzoeken, geen aanwijsbare oorzaken gevonden worden. Meestal openbaart de ziekte zich tussen het eerste en derde levensjaar (dit is geen wet!)

Helaas is ons mooie ras de Sint Bernard ook aangedaan door de erfelijke vorm van epilepsie. En zolang er geen DNA-test bestaat voor de Sint Bernard om het drager- of lijderschap van epilepsie aan te tonen, zullen we ook van tijd tot tijd binnen het ras geconfronteerd worden met honden die epilepsie ontwikkelen.
De afgelopen jaren hebben de fokkers die aangesloten zijn bij de Hollandsche Sint Bernard Club hun uiterste best gedaan om epilepsie terug te dringen.
Sint Bernards die ernstig verdacht werden drager van het epilepsie gen te zijn, zijn door hen om die reden uit de fokkerij gehaald.
Epilepsie is een groot probleem bij veel hondenrassen. Deze ziekte kent helaas alleen maar verliezers. Niet alleen voor de hond, de eigenaar en zijn omgeving, maar ook voor de fokker van de hond is het een groot probleem. De hond is vaak ernstig belemmerd in zijn normale leven. Voor de eigenaar en zijn omgeving is het een heel onprettig gezicht wanneer de hond een epileptische aanval heeft. Voor de fokker kan het ook grote gevolgen hebben wanneer de erfelijke vorm van epilepsie een probleem vormt binnen de fokpopulatie. Geen enkele fokker fokt met honden die ziek zijn, met andere woorden, met een hond die lijdt aan epilepsie!

Feiten over de genetische test bij de Sint Bernard om het drager- of lijderschap van epilepsie aan te kunnen tonen.

Feiten:

Omdat er wereldwijd geen enkele genetische test bestaat, die bij de Sint Bernard kan aantonen of een hond drager, lijder of vrij is van deze ziekte, wordt nu getracht een DNA-test te ontwikkelen.
Hiervoor is er een samenwerking tot stand gekomen met Prof. Dr. O. Distl (TiHo Hannover). De Duitse Sint Bernard Club (St. Bernhards-Klub e.V.) – die deze samenwerking is aangegaan – deed onze rasvereniging (Hollandsche Sint Bernard Club) een aantal jaar geleden het aanbod om hieraan mee te doen. Uiteraard heeft onze vereniging dit aanbod met beide handen aangegrepen.
Van een aantal Sint Bernards (lijdende aan epilepsie of ouder dan 8 jaar en nooit een aanval gehad hebbende) uit verschillende Europese landen, zijn er al bloedsamples en haren ingestuurd om een test te kunnen ontwikkelen.
Inmiddels is er ietwat vooruitgang geboekt in dit onderzoek maar er is nog een hele lange weg te gaan. Prof. Dr. O. Distl heeft een afwijking gevonden in een gen maar benodigd, om verder te kunnen, nog veel meer bloedsamples en haren zodat hij het onderzoek kan voortzetten.

Conclusie:

Helaas is er wereldwijd (nog) geen enkele DNA-test voor de Sint Bernard om het drager- of lijderschap van epilepsie aan te kunnen tonen.
De Hollandsche Sint Bernard Club heeft, samen met de Duitse Sint Bernard Club, contact met de TiHo in Hannover. Daar hoopt men een DNA-test te ontwikkelen, die t.z.t. drager- en lijderschap van Sint Bernards met betrekking tot epilepsie kan aantonen.
Echter dit vergt onnoemelijk veel tijd, heel veel onderzoek en kan nog jaren duren. Bij Sint Bernards (met stamboom) die lijden aan epilepsie kan er (door de eigen dierenarts) een bloed- en haarmonster worden genomen om zodoende een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een DNA-test.


OPROEP VOOR ELKE EIGENAAR VAN EEN SINT BERNARD MET STAMBOOM DIE VOLDOET AAN HET HIERONDER GESTELDE (is ook van toepassing voor niet-leden van de Hollandsche Sint Bernard Club, u behoeft dus geen lid te zijn om hier uw medewerking aan te verlenen!)Heeft u een Sint Bernard met stamboom die epilepsie heeft of een Sint Bernard met stamboom, ouder dan 8 jaar en nooit een aanval gehad hebbende, en wilt u een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een DNA- test??? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Hollandsche Sint Bernard Club:
Myriam Nelissen-Franssen, Gansbaan 64, 6231 LP Meerssen.
Telefoon 043-364 38 67, email: quadromacho@planet.nl
Uiteraard gebeurt dit alles onder strikte geheimhouding van alle gegevens en papieren van de betreffende hond en van de eigenaar/fokker.

Nog geen test voorhanden!

Wanneer je als fokker/eigenaar een DNA epilepsietest laat verrichten bij je Sint Bernard, zegt dit dus niets over het al of niet genetische dragerschap van epilepsie van je Sint Bernard. De test is immers niet bedoeld voor de Sint Bernard, en zo wordt eigenlijk (on)bewust de uitkomst door de fokker/eigenaar verdraaid!

Er is een epilepsie DNA-test (BFJ-H486) ontwikkeld, maar deze test is ras afhankelijk en o.a. alleen van toepassing voor het ras Lagotto Romagnolo. Het gaat hierbij om een test voor goedaardige jeugdepilepsie (Benign Juvenille Epilepsy).
Deze aandoening is echter geen epilepsie, het is een neurologische aandoening, na een drietal maanden zijn de pups er overheen gegroeid en ontwikkelen ze zich verder tot normale honden.
Verder is er een test H335 Juveniele Myoclonische Epilepsie, dit is ook een ras afhankelijke test bedoeld voor de Rhodesian Ridgeback. Bij Juveniele Myoclonische Epilepsie gaat het in een vroeg stadium om epileptische aanvallen die met lichtgevoeligheid zijn beschreven. De eerste symptomen worden zichtbaar tussen de 6 weken en 18 maanden.
Een andere test H481 CombiBreed FCI Rasgroep 08, is bestemd voor honden binnen de FCI rasgroep 8: Retrievers, Spaniels en Waterhonden. Dit is een pakkettest en bevat meerdere DNA-markers voor een aantal kenmerken en ziekten, waaronder ook de hierboven besproken DNA-test (BFJ-H486), (Benign Juvenille Epilepsy).
Bron voor de bovenstaande DNA-testen; Dr. van Haeringen Laboratorium B.V. www.vhlgenetics.com
Dit laboratorium geeft ook duidelijk aan dat de testen ras afhankelijk zijn!!!

© Hollandsche Sint Bernard Club
Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hollandsche Sint Bernard Club.naar top