css3menu.com

 
INSCHRIJFFORMULIER KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH H.S.B.C. OP ZONDAG 31 OKTOBER 2021

95 jaar Hollandsche Sint Bernard Club


HEEL BELANGRIJK: toegang tot de hal in Beusichem alleen met een Coronatoegangsbewijs!
Dit betekent dat iedere deelnemer en bezoeker van dit evenement genoemd bewijs dient te tonen in combinatie met zijn/haar identiteitsbewijs.
Het coronatoegangsbewijs krijg je als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 13 jaar.
Wij zijn genoodzaakt hierop te controleren en verzoeken u dan ook vriendelijk deze regels te volgen.

WICHTIG: Zugang zur Halle in Beusichem nur mit einen Corona Zertifikat!
Das bedeutet, das jeder Teilnehmer und Besucher der Veranstaltung diesen Nachweis zusammen mit seinem Personalausweis vorlegen muss.
Sie erhalten dieses Covid Zertifikat, wenn Sie vollständig geimpft sind, eine gültige Genesungsbescheinigung oder ein negatives Testergebnis haben, das höchstens 24 Stunden alt is. Dies gilt auch für Kinder ab 13 Jahren.
Wir sind verpflichtet, dies zu überprüfen und bitten Sie daher, diese Regeln zu beachten.

VERY IMPORTANT: access to the hall in Beusichem only with a Corona access card!
This means that every participant and visitor of this event has to show this proof in combination with his/her identity card.
The Corona access card is issued when you are fully vaccinated, have a valid recovery certificate or a negative test result of maximum 24 hours old. This also applies to children of 13 years and older.
We are forced to check this and therefore kindly ask you to follow these rules.
Locatie: Sportcentrum Beusichem, Rijsbosch 3, 4112 MB Beusichem.

Deze kampioenschapsclubmatch wordt georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.


Keurmeester:
De heer Bent Brohus Christiansen uit Denemarken keurt alle ingeschreven Sint Bernards.


Naam van de hond:
NHSB nummer:
Geboortedatum:
Langhaar Korthaar
Reu Teef
Vader:
Moeder:
Fokker:
Eigenaar:
Adres:
Postcode:
Woonplaats en land:
Telefoonnummer:
E-mail:

Ingeschreven kan worden in de volgende klassen:

De dag van de tentoonstelling dient uw Sint Bernard de leeftijd bereikt te hebben voor die klas waarin men wenst in te schrijven.


Vink aan welke klas u inschrijft (slechts 1 klas is mogelijk):

Jongste puppyklas, van 4 tot 6 maanden
Puppyklas, van 6 tot 9 maanden
Jeugdklas, van 9 tot 18 maanden
Tussenklas, van 15 tot 24 maanden
Openklas, vanaf 15 maanden
Fokkersklas, vanaf 9 maanden en door exposant gefokt
Kampioensklas, vanaf 15 maanden (kopie titel mailen naar quadromacho@planet.nl of per post opsturen naar Mevr. M. Nelissen-Franssen, Gansbaan 64, 6231 LP Meerssen
Veteranenklas, vanaf 8 jaar

De collectieve klassen van deelneming worden als volgt gedefinieërd:

Vink aan welke klas u inschrijft (beide zijn mogelijk):

Fokkerijklas, minimaal 3 en maximaal 5 honden van dezelfde fokker (dezelfde haarvariëteit)
Koppelklas, reu en teef van dezelfde eigenaar (dezelfde variëteit)


De inschrijvingen sluiten onherroepelijk op 20 oktober 2021 ! ! !

Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.

Door inzending van het inschrijfformulier gaat de inzender/exposant akkoord met het publiceren van de naam en woonplaats in de catalogus van deze KCM !
Door inzending van het inschrijfformulier stemt de inzender/exposant in met het feit dat zijn/haar gegevens worden verwerkt t.b.v. de KCM zelf, eventueel behaalde prijzen en kampioenschappen, evenals t.b.v. activiteiten van de Raad van Beheer.
Door inzending van het inschrijfformulier gaat de inzender/exposant akkoord met het publiceren van te maken foto’s tijdens deze KCM !
Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.


Inschrijfgeld: € 25,00 per hond (vanaf de 2e hond € 20,00) jongste puppyklas en puppyklas € 15,00 per hond.
Inschrijven in de fokkerij- en/of koppelklas is geheel gratis.
Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met uw inschrijving, over gemaakt te worden op rekeningnummer:
IBAN: NL46 INGB 0004 4706 98 t.n.v.: HSBC Evenementen te Nieuwegein. BIC: INGBNL2A
Graag o.v.v. Kamp. Clubmatch 2021.

Tentoonstellingsregels

 • De bijzondere voorwaarden (tentoonstellingsregels), de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing.
 • Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier.
 • Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren en kunt u zich nimmer op onbekendheid met de regels beroepen.
 • NB: ook voor een KCM wordt verwezen naar de regels van de FCI omdat a. de raad van Beheer de internationale regels volgt. b. de uitgenodigde keurmeester FCI-keurmeester is en zich dient te houden aan de regels voor exterieurkeurmeesters van de FCI.
 • De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties of door middel van titerbepaling waarvan de geldigheid aantoonbaar is. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.
 • De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.


 • Nadat u op "Verzenden" heeft geklikt, ontvangt u binnen korte tijd een email als inschrijfbevestiging.
  Indien u géén bevestigingsemail krijgt, graag even contact opnemen met Myriam Nelissen-Franssen, Gansbaan 64, 6231 LP Meerssen, telefoon 043 – 3643867.
  Of per mail: quadromacho@planet.nl